PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ OA KOLÍN

Ing. Kateřina Březinová – výchovný poradce

Kontakt: 321 721 533, brezinovak@oakolin.eu

Konzultační hodiny: pátek 10:45 – 11:30
Cíle práce:
 • vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost,
 • zajistit kvalitní služby kariérového poradenství pro žáky,
 • připravit podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vybudovat příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách,
 • zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům,
 • aktivně komunikovat s rodiči i žáky, mapovat aktuální stav,
 • koordinovat školní poradenské služby s dalšími poradenskými institucemi.

Poznámka – souhlasu zákonného zástupce žáka při poskytování služeb není potřeba:

 • při prvním kontaktu s žákem, který sám pomoc vyhledá – krizová intervence,
 • při podezření na týrání nebo zneužívání dítěte další osobou,
 • v případě ohrožení tělesného nebo duševního zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.

ČINNOSTI V RÁMCI PREVENCE

1. Výchovné poradenství

 • koordinace tvorby a realizace preventivního programu školy,
 • koordinace aktivity školy zaměřená na prevenci sociálně patologických jevů,
 • podávání informací o zneužívání návykových látek, informace o institucích, které zajišťují odbornou péči v oblasti sociálně patologických jevů (kouření, alkoholismus, užívání narkotik, …), spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s odbornými pracovišti, ktará mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů.

2. Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech – dlouhodobé vedení (v případě potřeby spolupráce s odbornými pracovišti),
 • prevence a řešení školního neúspěchu a záškoláctví, individuální výchovné pohovory,
 • konzultace a vedení výchovných komisí se zákonnými zástupci při problémech dětí,
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele – dle potřeby,
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky,
 • pomoc při integraci žáků se SPU a cizinců.

3. Metodická práce a vzdělávací činnost

 • výpomoc třídním učitelům,
 • účast na pracovních poradách školy,
 • koordinace poradenských služeb ve škole.

4. Kariérové poradenství

Konzultace se žáky a jejich rodiči při hledání vhodného typu dalšího vzdělávání, nabídka kontaktů.

a) Informace o přijímacím řízení a studiu na VŠ nebo VOŠ

b) Kurzy, maturita

c) Přihlášky na VŠ, VOŠ a SŠ – vzory